Tin tài chính

Thuế suất nhập khẩu đường trong hạn ngạch là 25% trong năm 2015

17/03/2015 22:36


Góp phần bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước và bình ổn thị trường; Bảo hộ sản xuất trong nước có chọn lọc, có điều kiện, có thời hạn phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Việt Nam là thành viên; và cân đối nguồn cung cầu trong nước.


Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Công thương công bố thuế nhập khẩu đường theo cam kết quốc tế.

Cụ thể theo Bộ Tài chính, mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng đường trong hạn ngạch được quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC, như sau:

Đường củ cải, mã hàng 1701.12.00: thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2015 là 25%.

Đường mía, mã hàng 1701.13.00 và 1701.14.00: thuế suất nhập khẩu ưu đãi năm 2015 là 25%.

Đường đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu, mã hàng 1701.91.00; Đường trắng, mã hàng 1701.99.11; Đường đã tinh luyện/ loại khác, mã hàng 1701.99.19; Đường loại khác, mã hàng 1701.99.90: thuế suất nhập khẩu ưu đãi năm 2015 là 40%.

Thuế suất nhập khẩu đường

Thuế suất nhập khẩu đường trong hạn ngạch là 25% trong năm 2015

Các mức thuế suất nói trên theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA thấp hơn). Cụ thể theo Thông tư 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện ATIGA giai đoạn 2015-2018 thì:

Đường củ cải, mã hàng 1701.12.00: thuế suất 5% từ 2015-2017, 0% vào 2018. Các mặt hàng còn lại thuộc nhóm 1701: thuế suất 5% cho cả giai đoạn 2015-2018.

Tuy nhiên, hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất ATIGA phải thỏa mãn điều kiện quy định về quy tắc xuất xứ C/O mẫu D.

Các mức thuế suất này sẽ cao hơn nếu thực hiện theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc (ACFTA). Cụ thể, thuế suất trong hạn ngạch của mặt hàng đường theo ACFTA giai đoạn 2015-2018 quy định tại Thông tư 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 như sau:

Đường củ cải, mã hàng 1701.12.00: thuế suất 20% từ 2015-2018. Các mặt hàng còn lại thuộc nhóm 1701: giai đoạn 2015-2017 không được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt ACFTA, năm 2018 thuế suất 50%.

Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất ACFTA phải thỏa mãn điều kiện quy định về quy tắc xuất xứ C/O mẫu E.

Đối với Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Úc - Niu Di Lân (AANZFTA) giai đoạn 2015-2018, thực hiện theo Thông tư 168/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính.

Cụ thể, thuế suất trong hạn ngạch của mặt hàng đường thuộc nhóm 1701 như sau: năm 2015: 10%, năm 2016: 7%, năm 2017 và 2018: 5%.

Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất AANZFTA phải thỏa mãn điều kiện quy định về quy tắc xuất xứ C/O mẫu AANZ.

Còn theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO): Đường củ cải, mã hàng 1701.12.00 năm 2015 là 50%;  Đường mía, mã hàng 1701.13.00 và 1701.14.00 năm 2015 là 25% (năm 2009 là năm cam kết cuối cùng);

Đường đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu, mã hàng 1701.91.00; Đường trắng, mã hàng 1701.99.11; Đường đã tinh luyện/ loại khác, mã hàng 1701.99.19; Đường loại khác, mã hàng 1701.99.90 năm 2015 là 60%.

Cuối cùng, đối với đường ngoài hạn ngạch, theo hiện theo Thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 4/7/2012 quy định mức thuế suất các mặt hàng đường ngoài hạn ngạch.

Theo đó, mức thuế suất ngoài hạn ngạch đối với đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu, mã hàng 1701.12.00, 1701.13.00, 1701.14.00 là 80%; đường đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu, mã hàng 1701.91.00 là 100%; đường tinh luyện, đường loại khác thuộc các mã hàng 1701.99.11, 1701.99.19, 1701.99 90 là 85%.

Cũng theo Bộ Tài chính, việc điều hành thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng đường được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Luật thuế xuất nhập khẩu.

Đồng thời, còn đảm bảo các yếu tố: phù hợp với danh mục nhóm hàng chịu thuế và trong phạm vi khung thuế suất do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành.


Theo thoibaotaichinhvietnam.vn


Bài viết khác: